Pohřebnictví

 
 
 

Na území města Valašské Meziříčí se nachází jedno veřejné pohřebiště a to na ulici Masarykova viz. mapy.cz.

Provozovatelem   veřejného pohřebiště ve Valašském Meziříčí je Město Valašské Meziříčí, IČO: 00304387, se sídlem: Náměstí 7, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené starostou města.

Správcem   veřejného pohřebiště ve Valašském Meziříčí jsou Technické služby města Valašské Meziříčí p.o. IČO: 62334204, adresa: Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí.

 

ÚŘEDNÍ HODINY SPRÁVY POHŘEBIŠTĚ na adrese Masarykova 29, Valašské Meziříčí (v areálu hřbitova);:

pondělí                                8:00 - 12,00 hod. 12,30 - 15,00 hod.
úterý                                    8:00 - 12,00 hod.  hod.
středa                                  8:00 - 12,00 hod. 12,30 - 15,00 hod.
čtvrtek                                 8:00 - 12,00 hod.  hod.
pátek                                   8:00 - 12,00 hod.  hod.

V případě naléhavé nutnosti nás lze navštívit v pracovní dny do 15,00 hodin nebo v době telefonicky dohodnuté předem. Správce hřbitova, telefonní kontakt +420 571629321, e-mail: hrbitov@tsvmpo.cz

Doba zpřístupnění pohřebiště:

zimní období 8:00 – 18:00 hodin.
letní období 7:00 – 20:00 hodin.

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle v době od 7.00 do 19.00 hodin. 
Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. 
Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

Součástí pohřebiště jsou i samostatné skupiny:

  • vojenský hřbitov německých vojáků z doby druhé světové války,
  • mezinárodní pohřebiště s ostatky vojáků z první světové války bez rozdílů,
  • národnostní a hrob partyzána,
  • hřbitov v majetku židovské obce v Ostravě.

VEŘEJNÉ VÝZVY

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště, případně pověřenému správci povinnost informovat:

nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu (viz. § 25 odstavec 8)

vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich majetku na hrobových místech pokud je ke dni skončení nájmu nevyklidil

Nelze-li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát neznámý, a podobně) má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové oznámení "veřejnou výzvou" na daném pohřebišti.

V zájmu zlepšení informovanosti veřejnosti sděluje správce pohřebiště Města Valašské Meziříčí,
že ve vitrínách u hlavního vstupu na pohřebiště jsou průběžně vyvěšovány veřejné výzvy vyzývající jak vlastníky hrobových zařízení k přihlášení se k nevyklizenému svému majetku, tak individuální výzvy k uzavření nájemních smluv.

NÁJEM HROBOVÝCH MÍST

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště: pro naše pohřebiště činí tlecí doba 15 let

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

pdf Ceník pohřebiště od 1. 5. 2020 
 pdf  Řád veřejného pohřebiště
 pdf  Zásady nakládání s majetkem na hrobových místech
 pdf  Provozní řád Nové smuteční obřadní síně
   

na adrese Masarykova 29, Valašské Meziříčí (v areálu hřbitova)