rozp2024

2024navrh2024

Technické služby města Valašské Meziříčí příspěvková organizace; Zašovská 784; 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou; číslo telefonu 571 672 706; E-mail bitto@tsvmpo.cz; web: www.tsvmpo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V ROCE 2022

ÚDAJE ZA ROK 2022 PODLE § 18 INFZ:

V roce 2022 Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace (dále již jen TSVM PO) neobdržely ani jednu žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ).

TSVMPO neobdrželo rovněž žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), týkající se žádostí podaných v roce 2022.

TSVMPO v roce 2022 neobdržely žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

TSVMPO neposkytly v roce 2022 žádnou výhradní licenci.

TSVMPO v roce 2022 neobdržely žádnou stížnost podanou podle § 16a InfZ.

Údaj o počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Milan Bitto

Ředitel Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Pokyn ředitele k ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán organizace tento pokyn. Pokyn upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky organizace. Organizace je podle tohoto zákona povinný subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

[1]. Žadatel

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

2. Informace

Ředitel organizace poskytuje informace na základě: - žádosti nebo - zveřejněním.

Informací, kterou je ředitel organizace povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele organizace, nikoliv však subjektivní komentář, názor, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky organizace).

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán).

 1. 3.Poskytované informace:

3.1 Zveřejnění informací Ředitel organizace zveřejní informace stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1

Označení položky

Obsah Položky

Název PO

Technické služby města Valašské Meziříčí

Účel zřízení PO

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace Technické služby města Valašské Meziříčí

(TSVMPO) je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce a jejich občanů, především zabezpečení čistoty a údržby města Valašské Meziříčí.

Organizační struktura

Organizační struktura a předmět činnosti viz https://www.tsvmpo.cz/index.php/o-nas/predmetcinosti

Kontaktní spojení

Podatelna: pondělí a středa 9-12:00 (kancelář ekonoma TSVMPO). Zde se provádí příjem dokumentů (zásilek) dodaných provozovatelem poštovních služeb, kurýrem, osobně, datovou schránkou ID bmmx6bx na e-mailovou adresu organizace tsvalasskemezirici@gmail.com.Je zde možno přijímat také dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat (CD, USB)

Poštovní adresa

Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Adresa PO pro

Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

osobní návštěvu

 

Úřední hodiny

Pondělí a středa 9-12:00 (kancelář ekonoma TSVMPO) viz adresa pro osobní návštěvu

Telefonní kontakt

571672706

Internetová stránka PO

https://www.tsvmpo.cz

Bankovní spojení

KB č. 6836650297/0100

Adresa podatelny

Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Datová schránka

ID bmmx6bx

Elektronické podání

tsvalasskemezirici@gmail.com.Je zde možno přijímat také dokumenty v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat (CD, USB)

IČO a DIČ PO

62334204; CZ62334204

DPH

Organizace není plátcem DPH

Zveřejněné dokumenty

https://www.tsvmpo.cz/index.php/o-nas sekce o nás

Sazebník úhrad za poskytování

informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 30 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za

poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

Úhrada za poskytování

ústní informace

Není stanovena

Licenční smlouvy

PO nemá žádnou licenční smlouvu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vzory

licenčních smluv

Nebyly zpracovány žádné vzory

 1. 4.Způsob a rozsah zveřejňování informací:

Organizace zveřejňuje informace na základě žádosti, nebo zveřejněním: a) Ne webové stránce organizace,

 1. v kanceláři organizace,
 2. prostřednictvím osobního jednání,

4. 1 Na základě žádosti se informace poskytuje podle obsahu žádosti, zejména

 1. sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,
 2. poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
 3. poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
 4. nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
 5. sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo
 6. umožněním dálkového přístupu k informaci.

5. Omezení práva na poskytnutí informace:

 1. vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby,
 2. je označena za obchodní tajemství,
 3. byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 4. se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví,
 5. ředitel organizace může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím

Omezení práva na informace znamená, že ředitel organizace poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Organizace (a její zaměstnanci) ve smyslu evropského nařízení a nařízení ředitele organizace k GDPR (ochraně osobních dat) zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců organizace, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu zaměstnanců, shromažďuje pouze nezbytné údaje a osobní údaje, které ukládají jiné zákony a předpisy, bezpečně je ukládá a chrání před neoprávněným přístupem, neposkytuje je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazuje a dál nezpracovává.

 1. 6.Vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřená osoba.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

 1. 6.1Ústní žádost:

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel organizace k podání žádosti v písemné formě.

 1. 6.2Písemná žádost:

Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou organizace. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitele organizace) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena organizaci jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.

Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele organizace, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitel organizace nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Ředitel poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel.

Lhůtu 15 dnů může ředitel prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:               

-   jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných               v jedné žádosti,

-   je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy, nebo zřizovatelem.

Ředitel organizace je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Pokud ředitel organizace odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující náležitosti:                - název a sídlo organizace,

-   číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,

-   označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),

-   výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem, - odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,

-   poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání,

-   vlastnoruční podpis ředitele organizace s uvedením jména, příjmení a funkce,

-   jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, organizace přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

Ředitel vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje:

-   datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,

-   jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele, - způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,

-   datum vyřízení žádosti.

 1. 7.Úhrada nákladů a výroční zpráva:

Ředitel organizace bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů.

Ředitel organizace vždy do konce ledna zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 1. 8.Sazebník úhrad za poskytování informací:

             Poskytování informací

Poznámka                    

                               Kč

Kopírování na kopírovacích zařízeních

A4 jednostranné

4 Kč

Tisk

A4 černobílé

5 Kč

 

A4 barevně

15 Kč

Kopírování na magnetické nosiče

 

20 Kč

Telekomunikační poplatky a poštovní poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

Nahlížení do spisů a vnitřních

Meziměstské

Dle platných tarifů

dokumentů organizace

 

Bezplatně

Úhrady jsou vybírány v kanceláři ekonoma TSVMPO v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem TSVMPO.

 


[1] PO Příspěvková organizace

Technické služby města Valašské Meziříčí příspěvková organizace; Zašovská 784; 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou; číslo telefonu 571 672 706; E-mail bitto@tsvmpo.cz; web: www.tsvmpo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V ROCE 2021

ÚDAJE ZA ROK 2022 PODLE § 18 INFZ:

V roce 2021 Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace (dále již jen TSVM PO) neobdržely ani jednu žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ).

TSVMPO neobdrželo rovněž žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), týkající se žádostí podaných v roce 2021.

TSVMPO v roce 2021 neobdržely žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

TSVMPO neposkytly v roce 2021 žádnou výhradní licenci.

TSVMPO v roce 2021 neobdržely žádnou stížnost podanou podle § 16a InfZ.

Údaj o počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Milan Bitto

Ředitel Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

rozpocet2022

 

navrh rozpisu 1

navrh rozpisu 2